Školská rada

Školská rada při Základní škole Chlumec, Muchova 228, 403 39 Chlumec


Za město Chlumec:

Dana Šenkýřová

Ing. Hana Panznerová

Ing. Marcel Rahm


Za zástupce nezletilých žáků:

Rostislav Dostrašil

Jaroslav Pánek

Vítězslav Klimeš, MBA


Za pedagogické pracovníky:

Mgr. Anna Markalousová

Mgr. Bc. Nikola Šífová

Mgr. Pavla Vedralová


Zápisy ze školské rady:

31.1.2017

20.6.2016

8. 2. 2016

16. 10. 2015

23.6.2015

19.5.2015 

Činnost školské rady se řídí školským zákonem

ZÁKON 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

§ 168

(1) Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.